ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
53

• หญิง
146

รวม
199


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
82

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
61


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
17

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17

• ภาษาต่างประเทศ
34

• สุขศึกษาและพลศึกษา
6

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
16

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
5

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานโสตทัศศึกษา
3

• กองทุน กยศ.
1

• งานแนะแนว
2

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
14

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
1

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5
นางนพมาศ เพราพันธ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรพินท์ มุจลินทร์
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการนายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานนางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1นางรุ่งรัตน์ ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2นายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3นางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4นางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5นางสาวมยุรี มรกต
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6

นางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทยนางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์นายวุฒิพล รัตนพร
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์นายพรชัย กล้วยแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายวรภาส อุตรธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะนางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศนายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนรินทร์ แดงโรจน์
ครู ภาษาไทยนางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทยนางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทยนางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทยนางสาวกรุณา ปางวิภาศ
ครู ภาษาไทยนางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทยนางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู ภาษาไทยนางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทยนางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทยนางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทยนางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทยนายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์นางอรทัย ยังสวัสดิ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์นายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
ครู คณิตศาสตร์นางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์นางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนฤมล ขุนไกร
ครู คณิตศาสตร์นางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์นางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์นางสุดสวาท ศุภรักษ์สิริ
ครู วิทยาศาสตร์นางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์นางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
ครู วิทยาศาสตร์นางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์นายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวปฏิการ นาครอด
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธีรวดี หังสเนตร
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์นางพุทธชาติ จำเดิม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์นางรุจิรา ทองคำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางธารารัตน์ กาศกระโทก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายภูวดล วิริยะ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวปิยวรรณ บุนนาค
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายรัชชานนท์ เกษมสุข
ครู ศิลปะนายนิธิศ สันสยะ
ครู ศิลปะนางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
ครู ศิลปะนายอนุสรณ์ แสนสุข
ครู ศิลปะนางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะนางสารภี ภู่ขวัญเมือง
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวอุลัย วงศ์คำหาร
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางพิมพ์พร แดงโรจน์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางทัศนีย์ ไชยมงคล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายบำรุง นุชรังค์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางนวลจันทร์ เหมปราการ
ครู ภาษาต่างประเทศนางวรรณิภา เมืองแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศนางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศนางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศนางจิระพันธ์ ดันสูงเนิน
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศนางเมธาวี เทพมณี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู ภาษาต่างประเทศนางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศนายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจิรัฐิติกาล แก้วละเอียด
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุชานาฏ แสงเสน
ครู ภาษาต่างประเทศนางอารีพร ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศนายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววรัญญู เพชรหนู
ครู ภาษาต่างประเทศนางพานิชย์ ทองภูเบศร์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายมะยาดี ดาบู
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายปรเมษฐ ทองศรีเทพ
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางวันทนา มั่นเกษม
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางสาวจรรจิรา บัวจันทร์
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางสุภาพร จันวิลัย
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน

RICKY EUGENE LEMONS
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษJEFFERY MICHAEL VEGA
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษAGUSTIN FLORES
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสาวิณี ปานกลาย
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางอาทิตยา ทัศน์เอี่ยม
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษTHEONE THEODOROU
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสมฤทัย คุ้มเพชร
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษรวิสุต นิลสังข์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสุภาวดี ปรีชาชน
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษFABIAN AKMAN
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษRyam Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษPrecious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMA Cristina Abio
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษKrishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษOlivia Smith
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษKyle Thompson
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
ครูอัตราจ้าง ภาษาไทยนายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวธิดา ดำช่วย
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวรุจิรา ปิ่นทอง
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวนพวรรณ ทิพย์สมบัติ
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวเบญจพร สุทธิบูรณ์
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศGIVA MARJORRIE
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศJuan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศWang Yu
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศFu Shuaiwen
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศLiu Linlin
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ

นายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการนายสมชาย มหาแก้ว
ลูกจ้างประจำ บริการนายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ

อณัศยา จินตกานนท์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรอาพร บุระคำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรกมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณพรพรรณ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวดวงฤทัย เหล่าตระกูลศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์

นางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสาวศิรินา ทถถารัง
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสาวพรรณธิญา ไชยทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาวกชพร โคนาดำ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะนายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษานายภาณุวัฒน์ มรกต
ลูกจ้างชั่วคราว ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์นางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวมาลี ศรีตั้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสมพงษ์ ภัยสุริยา
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสมบัติ พวงดอกไม้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวกุลนินตรา ไชยชาญยุทธ์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการจรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการมยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพดี แย้มมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการโสภิญ จามพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพา พลสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวอรชณา ดิสโร
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวสุธาสินี เรืององอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการบุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนางสาวสุชาวลี พูนเนียม
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.น้ำหวาน เพ็งสร้อย
ลูกจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศ