ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
54

• หญิง
139

รวม
194


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
53

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
90

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
41


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
18

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
7

• ภาษาต่างประเทศ
38

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
4

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
9

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานปกครอง
13

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานวิชาการ
1

• งานโสตทัศศึกษา
2

• รักษาความสะอาด
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
10

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
2

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดผู้อำนวยการนายเอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้บริหาร ชำนาญการนางจิตรา ลิ้มสุรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายธีวรา มากสาขา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้านายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายนิธิศ สันสยะ
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ
ครู ศิลปะ
ครู ชำนาญการนางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ภาษาไทย
ผู้ช่วยหัวหน้านางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นนางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6
ครู ศิลปะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางณหทัย ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายรัชชานนท์ เกษมสุข
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5
ครู ศิลปะ
ครู ชำนาญการนายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนายภูวดล วิริยะ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มสาระนางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพ
ครู การงานอาชีพ
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ครู ชำนาญการนายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ครู คณิตศาสตร์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวปฏิการ นาครอด
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนางธารารัตน์ กาศกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มีนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการนางรัชดา ศรีกิ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย
ครู ภาษาไทย
ครู ชำนาญการ
ครูนางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการพิเศษนางอรทัย ยังสวัสดิ์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษนายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษนางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการนางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ครู ชำนาญการนางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ครู ชำนาญการนางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์
หัวหน้างาน งานวัดผล
ครู ชำนาญการนางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทย
ครู ชำนาญการนายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการนายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการนางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนายวุฒิพล รัตนพร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานโครงการพว.
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์
ครู ไม่มีนางธีรวดี วงศ์สวัสดิ์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการนางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนายวรภาส อุตรธรรม
ครู ศิลปะ
ครู ไม่มีนางสาวปิยวรรณ บุนนาค
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศศึกษา
ครู ชำนาญการนางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการนายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มีนางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
ครู ศิลปะ
ครู ชำนาญการนายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทย
ครู ไม่มีนางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการนายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์
ครู ไม่มีนางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ครู ไม่มีนายศรายุทธ ชาญนคร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการนางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ครู การงานอาชีพนางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ไม่มีนางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการนางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทย
ครู ชำนาญการนางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ครู ไม่มีนางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มีนางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มีนางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์
ครู ไม่มีนางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ไม่มีนางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพ
ครู ไม่มีนางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทย
ครู ไม่มีนางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางขนิษฐา จันทวงศ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทย
ครู ไม่มีนางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทย
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู ไม่มีนางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน
ครู ไม่มีนางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม
ครู ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายทวีศักดิ์ ละอองคม
ครู การงานอาชีพ
ครู ไม่มีนางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางมณีวรรณ แสงประเวช
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวธารารัตน์ นุ้ยรัตน์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายปวีณ แดงสุวรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวบุษบา ธนูศิลป์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนายธชาโชติ โกฎเพชร
ครู ศิลปะ
ครู ไม่มีนางสาวอุดมพร เนตรวงค์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู ไม่มีนายศิริวัฒน์ หลักแหลม
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอัษฎากรณ์ ศรีจุไร
ครู ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายเก้าณรงค์ แซ่โต
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างRyan Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษPrecious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมKrishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษJuan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศRizza Joy San Pablo Perez
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษManikanta Gandem
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMHARY JANE CORDERO JUANICO
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวนันทรัฐ เนียมมูสิก
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษจิราภัส พรมบังเกิด
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษณฐศร นิลเวช
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษบุณยวีย์ภรณ์ อาจไธสง
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMr. Julian Robert Madeley Madeley
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Terry Christopher Mclaughlin
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Denis Chernyshev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Sergey Zaytsev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMs.Jacoba Wilhelmina Van Zyl
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMr.Mehdi Hamid
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ครู ไม่มีนางสาวธนพร นวลสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษานายฉัตรชัย เกลื่อนเมือง
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวรัตนาวดี รัตนโสภา
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวภัทร์พิชชา น้อยมุข
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr. Lee Tea Hee
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMs. Shaira Mae Satorre
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ครู ไม่มีนางสาวนพรดา วุฒิมานพ
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวสัณห์สินี แจ้งอรุณ
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศAkemi Shimano
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวปิยะพร บุญรอด
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวภาณุมาศ คชสิงห์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษWenli Huang
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMergnan Sun
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำนายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถนายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการ
เจ้าหน้าที่นางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพว.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพว.กมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการEP.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.ปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์นางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรนางสาวอรอนงค์ พรมพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานรูดบัตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครองนางสาวชลธิชา แจะซ้าย
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
ลูกจ้างชั่วคราว งานหลักสูตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิชาการนางสาวยอดขวัญ บุญเกิด
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาวกรกนก สมตน
เจ้าหน้าที่ บริการ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ
ลูกจ้างชั่วคราวสุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการมยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการจรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยบุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะนางสาวมาลี ศรีติ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษานางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวกชพร ครุฑปักษี
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินปิยะนุช กุยสาย
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณลลิตา สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์วิษณุ ชูคำสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวสุนิสา จันทร์สุขศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวฐิติมา อะโนรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสุพิชชา ทวนประชุม
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวจารุวรรณ ทองขำ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนายนุกุล ไทยนุกูล
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางธนาภา ขุนชนะ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนายพิชัย ปราบพล
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศนางสาวเสาวลักษณ์ แก้วอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.