ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
52

• หญิง
146

รวม
198


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
75

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
63


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
17

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16

• ภาษาต่างประเทศ
34

• สุขศึกษาและพลศึกษา
6

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
11

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
15

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
2

• งานโสตทัศศึกษา
3

• งานแนะแนว
1

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
14

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
1

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นางนพมาศ เพราพันธ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา





นางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป





นางอรพินท์ มุจลินทร์
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
หัวหน้างาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



นางวันทนา มั่นเกษม
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
หัวหน้างาน งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานรูดบัตร



นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก





นางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู วิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานทะเบียน





นางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางณหทัย ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



นางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5
ครู ศิลปะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวมยุรี มรกต
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง





นางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย
ครู ภาษาไทย



นางอรทัย ยังสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน



นางสาวปิยวรรณ บุนนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศศึกษา



นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ
ครู ศิลปะ



นางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร



นายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา





นางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทย



นางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทย



นางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทย



นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ภาษาไทย



นายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทย



นางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม
ครู ภาษาไทย



นางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทย



นางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู ภาษาไทย



นางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทย



นางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทย



นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทย



นายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์



นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล



นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์
หัวหน้างาน งานวัดผล



นางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



นายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน



นางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์



นางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวนฤมล ขุนไกร
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์



นางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์



นางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์



นางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์



นางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์



นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



นางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์



นางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน



นายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวปฏิการ นาครอด
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน



นายวุฒิพล รัตนพร
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน



นางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



นางธีรวดี วงศ์สวัสดิ์
ครู วิทยาศาสตร์



นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์



นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์



นางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์



นางสาวธารารัตน์ นุ้ยรัตน์
ครู วิทยาศาสตร์



นายศรายุทธ ชาญนคร
ครู วิทยาศาสตร์



นายพรชัย กล้วยแดง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางรุจิรา ทองคำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางธารารัตน์ กาศกระโทก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นายภูวดล วิริยะ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นายรัชชานนท์ เกษมสุข
ครู ศิลปะ



นายวรภาส อุตรธรรม
ครู ศิลปะ



นายนิธิศ สันสยะ
ครู ศิลปะ



นายอนุสรณ์ แสนสุข
ครู ศิลปะ



นางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะ



นางทัศนีย์ ไชยมงคล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานอนามัยโรงเรียน



นายบำรุง นุชรังค์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานโสตทัศศึกษา



นายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล



นายทวีศักดิ์ ละอองคม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



นางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ



นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



นางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางวรรณิภา เมืองแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์



นางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางจิระพันธ์ ดันสูงเนิน
ครู ภาษาต่างประเทศ



นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล



นางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางมณีวรรณ แสงประเวช
ครู ภาษาต่างประเทศ



นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศ



นายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวสุชานาฏ แสงเสน
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางอารีพร ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
ครู ภาษาต่างประเทศ



นายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศ



นางสาววรัญญู เพชรหนู
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ



นางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน



นายมะยาดี ดาบู
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา



นายปรเมษฐ ทองศรีเทพ
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา



นายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา



นางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน



นางสาวปาริชาต แสงมณี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน



นางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน



นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



นางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน





RICKY EUGENE LEMONS
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



JEFFERY MICHAEL VEGA
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาวสาวิณี ปานกลาย
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



THEONE THEODOROU
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาวสมฤทัย คุ้มเพชร
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



รวิสุต นิลสังข์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาวกนกวรรณ คงกะพันธ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาวสุภาวดี ปรีชาชน
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นางสาววรวรรณ รักษาราษฎร์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



Ryam Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



Precious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



MA Cristina Abio
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



Krishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



Olivia Smith
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



Rizza Perez
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



SAHAKYAN SHUSHANIK
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ



นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย



นายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



นางสาวธิดา ดำช่วย
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



นายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



นางสาวรุจิรา ปิ่นทอง
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



นางสาวนพวรรณ ทิพย์สมบัติ
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



GIVA MARJORRIE
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



Juan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



Wang Yu
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



Fu Shuaiwen
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



Liu Linlin
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ



Marthinus Johannes Nel
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ





นายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการ



นายสมชาย มหาแก้ว
ลูกจ้างประจำ บริการ



นายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ





อณัศยา จินตกานนท์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานหลักสูตร



อาพร บุระคำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร



กมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการEP.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.



นางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพว.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพว.



นางสาวสุชาดา แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานรูดบัตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง



ปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์





นางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน



จีรนันท์ กันทะหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศ



ปิยะนุช กุยสาย
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ



นางสาวฐิติมา อะโนรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ



นายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน



นางสาวกชพร โคนาดำ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน



นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน



นายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะ



นายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษา



นายภาณุวัฒน์ มรกต
ลูกจ้างชั่วคราว ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์



นางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาด



นางสาวมาลี ศรีติ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาด



ครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัย



วิษณุ ชูคำสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัย



นายสมบัติ พวงดอกไม้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัย



นางสาวภัทรวรรณ บัวพา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



นางสาวสุนิสา จันทร์สุขศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



นางสาวจันทิมา เหล่าเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



จรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



มยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



ยุพดี แย้มมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



โสภิญ จามพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



นิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



สมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



สุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



ยุพา พลสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



นายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการ



บุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ



ลลิตา สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์



นางสาวจุฑารัตน์ นาคคลี่
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.