ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
52

• หญิง
145

รวม
197


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
76

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
61


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
16

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
20

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16

• ภาษาต่างประเทศ
35

• สุขศึกษาและพลศึกษา
6

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
15

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
2

• งานโสตทัศศึกษา
3

• งานแนะแนว
1

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
14

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
1

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นางนพมาศ เพราพันธ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรพินท์ มุจลินทร์
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการนางวันทนา มั่นเกษม
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานนางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1นางณหทัย ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2นายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3นางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4นางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5นางสาวมยุรี มรกต
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6

นางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทยนางอรทัย ยังสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์นางสาวปิยวรรณ บุนนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะนางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางเมธาวี เทพมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศนายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทยนางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทยนางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ภาษาไทยนายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทยนางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม
ครู ภาษาไทยนางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทยนางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู ภาษาไทยนางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทยนางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทยนางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทยนางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทยนายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์นายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
ครู คณิตศาสตร์นางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์นางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนฤมล ขุนไกร
ครู คณิตศาสตร์นางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์นางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์นางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์นางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์นางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์นายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวปฏิการ นาครอด
ครู วิทยาศาสตร์นายวุฒิพล รัตนพร
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธีรวดี หังสเนตร
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์นายศรายุทธ ชาญนคร
ครู วิทยาศาสตร์นายพรชัย กล้วยแดง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางรุจิรา ทองคำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางธารารัตน์ กาศกระโทก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายภูวดล วิริยะ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายรัชชานนท์ เกษมสุข
ครู ศิลปะนายวรภาส อุตรธรรม
ครู ศิลปะนายนิธิศ สันสยะ
ครู ศิลปะนายอนุสรณ์ แสนสุข
ครู ศิลปะนางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะนางทัศนีย์ ไชยมงคล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายบำรุง นุชรังค์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายทวีศักดิ์ ละอองคม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางวรรณิภา เมืองแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศนางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศนางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศนางจิระพันธ์ ดันสูงเนิน
ครู ภาษาต่างประเทศนายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศนางมณีวรรณ แสงประเวช
ครู ภาษาต่างประเทศนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู ภาษาต่างประเทศนางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศนายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจิรัฐิติกาล แก้วละเอียด
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุชานาฏ แสงเสน
ครู ภาษาต่างประเทศนางอารีพร ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
ครู ภาษาต่างประเทศนายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววรัญญู เพชรหนู
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายมะยาดี ดาบู
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายปรเมษฐ ทองศรีเทพ
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวปาริชาต แสงมณี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน

RICKY EUGENE LEMONS
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษJEFFERY MICHAEL VEGA
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสาวิณี ปานกลาย
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษTHEONE THEODOROU
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสมฤทัย คุ้มเพชร
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษรวิสุต นิลสังข์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสุธิดา แซ่จิ้ว
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสุภาวดี ปรีชาชน
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษRyam Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษPrecious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMA Cristina Abio
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษKrishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษOlivia Smith
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษRizza Perez
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษSAHAKYAN SHUSHANIK
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
ครูอัตราจ้าง ภาษาไทยนายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวธิดา ดำช่วย
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวรุจิรา ปิ่นทอง
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวนพวรรณ ทิพย์สมบัติ
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศGIVA MARJORRIE
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศJuan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศWang Yu
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศFu Shuaiwen
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศLiu Linlin
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMarthinus Johannes Nel
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ

นายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการนายสมชาย มหาแก้ว
ลูกจ้างประจำ บริการนายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ

อณัศยา จินตกานนท์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรอาพร บุระคำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรกมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวสุชาดา แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์

นางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณจีรนันท์ กันทะหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสาวศิรินา ทศถารัง
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณปิยะนุช กุยสาย
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาวกชพร โคนาดำ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะนายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษานายภาณุวัฒน์ มรกต
ลูกจ้างชั่วคราว ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์นางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวมาลี ศรีตั้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยวิษณุ ชูคำสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสมบัติ พวงดอกไม้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวกุลนินตรา ไชยชาญยุทธ์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการจรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการมยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพดี แย้มมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการโสภิญ จามพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพา พลสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวอรชณา ดิสโร
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวสุธาสินี เรืององอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการบุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถลลิตา สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์นางสาวจุฑารัตน์ นาคคลี่
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.