ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
53

• หญิง
140

รวม
194


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
85

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
45


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
14

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพ
7

• ภาษาต่างประเทศ
36

• สุขศึกษาและพลศึกษา
5

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
5

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
14

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานโสตทัศศึกษา
2

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
3

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
12

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
2

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดผู้อำนวยการนายเอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปนางจิตรา ลิ้มสุรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการนายธีวรา มากสาขา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้านายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ภาษาไทย
ผู้ช่วยหัวหน้านางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้าระดับชั้นนางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4
ครู ศิลปะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางณหทัย ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายรัชชานนท์ เกษมสุข
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5
ครู ศิลปะนายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
หัวหน้ากลุ่มสาระนางอรทัย ยังสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพ
ครู การงานอาชีพ
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรนายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวปิยวรรณ บุนนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศศึกษานางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ
ครู ศิลปะนางรัชดา ศรีกิ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย
ครู ภาษาไทย
ครูนางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพนายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์นางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์นางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์
หัวหน้างาน งานวัดผลนางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทยนายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายนิธิศ สันสยะ
ครู ศิลปะนางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายวุฒิพล รัตนพร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวปฏิการ นาครอด
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้างาน งานโครงการพว.
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนฤมล ขุนไกร
ครู คณิตศาสตร์นางธีรวดี วงศ์สวัสดิ์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศนายวรภาส อุตรธรรม
ครู ศิลปะนางธารารัตน์ กาศกระโทก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศนายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทยนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวสุชานาฏ แสงเสน
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศรายุทธ ชาญนคร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทยนางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์นายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาววรัญญู เพชรหนู
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทยนางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพนายภูวดล วิริยะ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนุสรณ์ แสนสุข
ครู ศิลปะนางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทยนางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทยนางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะนายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียนนางสาวปาริชาต แสงมณี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม
ครู ภาษาไทยนางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
ครู ภาษาต่างประเทศนายทวีศักดิ์ ละอองคม
ครู การงานอาชีพนางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ครู การงานอาชีพนางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางมณีวรรณ แสงประเวช
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธารารัตน์ นุ้ยรัตน์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง
ครู ภาษาต่างประเทศนายปวีณ แดงสุวรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวบุษบา ธนูศิลป์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย
ครู ภาษาต่างประเทศนายธชาโชติ โกฎเพชร
ครู ศิลปะนางสาวอุดมพร เนตรวงค์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูอัตราจ้างRyan Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสมฤทัย คุ้มเพชร
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษPrecious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
ครูอัตราจ้าง ภาษาไทยนางสาวสาวิณี ปานกลาย
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศKrishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษJuan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศRizza Perez
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษManikanta Gandem
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMHARY JANE CORDERO JUANICO
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศYE SEUL KANG
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวนันทรัฐ เนียมมูสิก
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษจิราภัส พรมบังเกิด
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษณฐศร นิลเวช
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษบุณยวีย์ภรณ์ อาจไธสง
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMr. Julian Robert Madeley Madeley
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Terry Christopher Mclaughlin
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Denis Chernyshev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Sergey Zaytsev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศTAMARU MISA
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Ryan Angcay Rofule
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMs.Jacoba Wilhelmina Van Zyl
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMr.Mehdi Hamid
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวธนพร นวลสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวณัฐธิดา พฤษการณ์
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวปณิชา อุดมประมวล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศปิญานันท์ วรรณยนิตย์
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำนายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถนายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการนายสมชาย มหาแก้ว
ลูกจ้างประจำ บริการ
เจ้าหน้าที่นางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพว.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพว.กมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการEP.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.ปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์อณัศยา จินตกานนท์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานหลักสูตรนางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราวจรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการมยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพดี แย้มมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพา พลสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยบุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะนางสาวมาลี ศรีติ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนายภาณุวัฒน์ มรกต
ลูกจ้างชั่วคราว ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์นายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษานางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวกชพร ครุฑปักษี
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินปิยะนุช กุยสาย
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณลลิตา สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์วิษณุ ชูคำสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยจีรนันท์ กันทะหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศนางสาวสุนิสา จันทร์สุขศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวฐิติมา อะโนรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสาวกัญญ์วรา นุ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการอณัศยา คชสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.นายปัญญา ซื่อสัตย์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวสุภาวดี กลีบสมุทร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาวปัทมา เหมาะสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานรูดบัตรนางสุพิชชา ทวนประชุม
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาด