ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
53

• หญิง
144

รวม
197


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
86

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
27

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7

• ภาษาต่างประเทศ
36

• สุขศึกษาและพลศึกษา
5

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
6

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
14

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
2

• งานโสตทัศศึกษา
2

• งานแนะแนว
1

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
13

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
2

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดผู้อำนวยการนายเอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการนางวันจันทร์ บุญเกิด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปนายธีวรา มากสาขา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนางจิตรา ลิ้มสุรัตน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้านางอรพินท์ มุจลินทร์
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
หัวหน้างาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางวันทนา มั่นเกษม
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
หัวหน้างาน งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานรูดบัตรนายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
หัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ช่วยหัวหน้านางเสมอ แสงวิลัย
ผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู วิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้าระดับชั้นนางจีรนันธ์ เจริญสม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.1
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางณหทัย ใยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.2
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจักรพงษ์ จำเดิม
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.3
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางบุปผา แสงอรุณ
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.4
ครู ศิลปะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายรัชชานนท์ เกษมสุข
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.5
ครู ศิลปะนางสาวพจนีย์ เคยสนิท
หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้น ม.6
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระนางวิภัทรณา พรหมมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย
ครู ภาษาไทยนางอรทัย ยังสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวปิยวรรณ บุนนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศศึกษานางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ
ครู ศิลปะนางกรกนก หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรนายพีรพันธุ์ หนูแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูนางธัญมาส ตันเสถียร
ครู ภาษาไทย
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางศิรภัสสร พิณวานิช
ครู ภาษาไทยนางสาวพรรณคณา มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางสุคันธร มณฑิราช
ครู ภาษาไทยนางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ภาษาไทยนายอภิชาติ เมืองมูล
ครู ภาษาไทยนางสาวรักษ์สุดา หอมเชื่อม
ครู ภาษาไทยนางสาวภัจณภัทร บัวพา
ครู ภาษาไทยนางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู ภาษาไทยนางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ
ครู ภาษาไทยนางสาวธีราพร นุ้ยสุข
ครู ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจริยา ชนะพล
ครู ภาษาไทยนางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
ครู ภาษาไทยนายถวิล สมภูเวียง
ครู คณิตศาสตร์นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววนิดา ผลพฤกษา
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร
ครู คณิตศาสตร์
หัวหน้างาน งานวัดผลนางสาวพรชนก ช่วยสุข
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานายธรรมนูญ สุดรอด
ครู คณิตศาสตร์นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
ครู คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู คณิตศาสตร์นางนิลวรรณ นิลยกานนท์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนฤมล ขุนไกร
ครู คณิตศาสตร์นางสาวบงกชรัตน์ มาลี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
ครู คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชิดชนก เสือดารา
ครู คณิตศาสตร์นางสาววรัญญา ปราบพล
ครู คณิตศาสตร์นางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์นางจันทรา พันธ์เจริญ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางสาวกรวรรณ งามสม
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนางสาวพรศิริ ทองแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์นางกนกธร รัศมี
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางกมลรัตน์ หังสเนตร
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายณัฐพงษ์ ปานนิน
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวปฏิการ นาครอด
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
ครู วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนายวุฒิพล รัตนพร
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครู วิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานโครงการพว.
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววิรังรอง ทองเทพ
ครู วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตร
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานางธีรวดี วงศ์สวัสดิ์
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรัตยา ยังผ่อง
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธารารัตน์ นุ้ยรัตน์
ครู วิทยาศาสตร์นายศรายุทธ ชาญนคร
ครู วิทยาศาสตร์นายพรชัย กล้วยแดง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางรุจิรา ทองคำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทรา นิลเพ็ชร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางรัตนา เลขพลการ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวเกสร กอฟัก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายกฤษฎา วิสัยรัตน์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางธารารัตน์ กาศกระโทก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสาทินี คงนวล
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอุดมพร เนตรวงค์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวลลิดา สถิตย์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายภูวดล วิริยะ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายวรภาส อุตรธรรม
ครู ศิลปะนายนิธิศ สันสยะ
ครู ศิลปะนายอนุสรณ์ แสนสุข
ครู ศิลปะนายธชาโชติ โกฎเพชร
ครู ศิลปะนางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
ครู ศิลปะนายพิทักษ์ เทพมณี
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุคนธ์ กาฬจันโท
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุนันทา อนิลบล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายทวีศักดิ์ ละอองคม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางวรรณิภา เมืองแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศนางรัตยา สมภูเวียง
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์นางเพ็ญศรี อุชุภาพ
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลนางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวญาณิศา เพ็งนวน
ครู ภาษาต่างประเทศนางมณีวรรณ แสงประเวช
ครู ภาษาต่างประเทศนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู ภาษาต่างประเทศนางปริณา ดาวษาวะ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศนายสฤษธิ์ชัย มากเสม
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวรชาดา สมเขาใหญ่
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุชานาฏ แสงเสน
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
ครู ภาษาต่างประเทศนายปุณยวัจน์ คงภักดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวบุษบา ธนูศิลป์
ครู ภาษาต่างประเทศนายปวีณ แดงสุวรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววรัญญู เพชรหนู
ครู ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางทัศนีย์ ไชยมงคล
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างาน งานอนามัยโรงเรียนนางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียนนายภวรัญชน์ เหมือนทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวมณัสวี มรกต
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาวปาริชาต แสงมณี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางณปภัช เทพดนตรี
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอนนางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครู ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ครูอัตราจ้างนางสาวสาวิณี ปานกลาย
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษจิราภัส พรมบังเกิด
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษณฐศร นิลเวช
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวสมฤทัย คุ้มเพชร
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษบุณยวีย์ภรณ์ อาจไธสง
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนางสาวนันทรัฐ เนียมมูสิก
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษRyam Sherman Spencer
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษPrecious L. Villamak
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษKrishia Atillo
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษOlivia Smith
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษRizza Perez
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษManikanta Gandem
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษMr.Ryan Angcay Rofule
ครูอัตราจ้าง สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษนายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
ครูอัตราจ้าง ภาษาไทยนายอาซูวัน ดาโอ๊ะ
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมMr.Julian Robert Madeley
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Sergey Zaytsev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศTAMARU MISA
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.terry Mclaughlir
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศนางสาวรุจิรา ปิ่นทอง
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMr.Denis Chernyshev
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศJuan Paolo A.Zayco
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศMHARY JANE CORDERO JUANICO
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศLUDMILA BAKHTINA
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศYE SEUL KANG
ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำนายกระจ่าง สุขเอมโอฐ
ลูกจ้างประจำ บริการนายสมชาย มหาแก้ว
ลูกจ้างประจำ บริการนายเสน่ห์ กันน้อย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่อณัศยา จินตกานนท์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานหลักสูตรนางสาวภัทรศิริ อินทรโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรกมลรัตน์ มาทวิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการEP.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.นางสาวนุชจรีย์ พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพว.
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพว.นางสาวสุชาดา แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานรูดบัตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครองนางสาวศิริรัตน์ พงเพชร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนปัณฑิตา ลือฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์
ลูกจ้างชั่วคราวจีรนันท์ กันทะหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศปิยะนุช กุยสาย
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนางสาวฐิติมา อะโนรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานสารบรรณนายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาวกชพร ครุฑปักษี
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนายวันชัย มณีเรืองแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานยานพาหนะนายณัฐวัตร โยมา
ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศศึกษานายภาณุวัฒน์ มรกต
ลูกจ้างชั่วคราว ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์นางโสพี พลรักดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวมาลี ศรีติ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนายปัญญา ซื่อสัตย์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยครรชิต ทองคำแท้
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยวิษณุ ชูคำสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสาวกัญญ์วรา นุ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสาวสุนิสา จันทร์สุขศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการจรัสศรี ขาวปากช่อง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการมยุรี แจ้งอรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพดี แย้มมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว บริการโสภิญ ครุฑซ้อน
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนิลยา เมืองอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสมพิศ ทนหมัด
ลูกจ้างชั่วคราว บริการสุพรรณี ศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการยุพา พลสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายตรีเนตร ผลพฤกษา
ลูกจ้างชั่วคราว บริการบุญยัง เรืองเดช
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถลลิตา สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุและครุภัณฑ์อณัศยา คชสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการEP.