บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
54
• หญิง
139
รวม
194


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
53
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
90
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
41


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้า
5
• ผู้ช่วยหัวหน้า
1
• หัวหน้ากลุ่มสาระ
8
• ครู
119
• ครูอัตราจ้าง
32
• หัวหน้างาน
5
• ผู้ช่วยงาน
15
• ลูกจ้างประจำ
2
• เจ้าหน้าที่
31
• ลูกจ้างชั่วคราว
35
• หัวหน้าระดับชั้น
6
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3
• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2
• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2
• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2
• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2
• ระดับชั้น ม.1
1
• ระดับชั้น ม.2
1
• ระดับชั้น ม.3
1
• ระดับชั้น ม.4
1
• ระดับชั้น ม.5
1
• ระดับชั้น ม.6
1
• ภาษาไทย
13
• คณิตศาสตร์
18
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15
• ศิลปะ
7
• การงานอาชีพ
7
• ภาษาต่างประเทศ
38
• สุขศึกษาและพลศึกษา
7
• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
4
• งานหลักสูตร
5
• งานบุคลากร
5
• งานสารบรรณ
9
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานปกครอง
13
• งานวัดผล
5
• งานประกันคุณภาพ
3
• งานรูดบัตร
1
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
10
• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4
• งานการเงิน
4
• งานยานพาหนะ
1
• งานอนามัยโรงเรียน
1
• งานวิชาการ
1
• งานโสตทัศศึกษา
2
• รักษาความสะอาด
5
• รักษาความปลอดภัย
3
• บริการ
10
• พนักงานขับรถ
2
• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3
• งานโครงการพว.
2
• งานโครงการEP.
2
• ภาษาต่างประเทศ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
142
• มีใบประกอบวิชาชีพ
52
รวม
194