จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
49

• หญิง
138

รวม
187
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
82

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
47
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
1

• หัวหน้า
4

• ผู้ช่วยหัวหน้า
1

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
6

• ครู
127

• ครูอัตราจ้าง
25

• หัวหน้างาน
12

• ผู้ช่วยงาน
21

• ลูกจ้างประจำ
4

• เจ้าหน้าที่
45

• ลูกจ้างชั่วคราว
31

• นักวิชาการเงินและบัญชี
1

• หัวหน้าระดับชั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
5
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
9

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
15

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์
22

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17

• ภาษาต่างประเทศ
33

• สุขศึกษาและพลศึกษา
6

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
7

• งานสารบรรณ
9

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
16

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
5

• งานโสตทัศศึกษา
3

• กองทุน กยศ.
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความสะอาด
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
13

• พนักงานขับรถ
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานสระว่ายน้ำ
1

• งานโครงการพว.
2

• งานโครงการEP.
3

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5