จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
53

• หญิง
144

รวม
197
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
86

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
46
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
5

• หัวหน้า
4

• ผู้ช่วยหัวหน้า
1

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
7

• ครู
128

• ครูอัตราจ้าง
27

• หัวหน้างาน
8

• ผู้ช่วยงาน
20

• ลูกจ้างประจำ
3

• เจ้าหน้าที่
42

• ลูกจ้างชั่วคราว
37

• หัวหน้าระดับชั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
6
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14

• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
27

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7

• ภาษาต่างประเทศ
36

• สุขศึกษาและพลศึกษา
5

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
6

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
14

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
4

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
2

• งานโสตทัศศึกษา
2

• งานแนะแนว
1

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1

• รักษาความสะอาด
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
13

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
2

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6