จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
46

• หญิง
141

รวม
187
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
49

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
81

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
51
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
1

• หัวหน้า
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
1

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
6

• ครู
125

• ครูอัตราจ้าง
25

• หัวหน้างาน
8

• ผู้ช่วยงาน
20

• ลูกจ้างประจำ
3

• เจ้าหน้าที่
46

• ลูกจ้างชั่วคราว
36

• นักวิชาการเงินและบัญชี
1

• หัวหน้าระดับชั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
5
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1

• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
9

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
22

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16

• ภาษาต่างประเทศ
34

• สุขศึกษาและพลศึกษา
5

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2

• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
6

• งานหลักสูตร
5

• งานบุคลากร
7

• งานสารบรรณ
12

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
16

• งานวัดผล
5

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานรูดบัตร
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
10

• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5

• งานการเงิน
5

• งานยานพาหนะ
1

• งานโสตทัศศึกษา
3

• กองทุน กยศ.
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความสะอาด
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
14

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3

• งานโครงการพว.
1

• งานโครงการEP.
2

• ภาษาต่างประเทศ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5