บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
53
• หญิง
140
รวม
194


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
85
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
45


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
5
• หัวหน้า
4
• ผู้ช่วยหัวหน้า
1
• หัวหน้ากลุ่มสาระ
7
• ครู
120
• ครูอัตราจ้าง
30
• หัวหน้างาน
4
• ผู้ช่วยงาน
20
• ลูกจ้างประจำ
3
• เจ้าหน้าที่
38
• ลูกจ้างชั่วคราว
39
• หัวหน้าระดับชั้น
6
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3
• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1
• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2
• กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
2
• สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
14
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
2
• ระดับชั้น ม.1
1
• ระดับชั้น ม.2
1
• ระดับชั้น ม.3
1
• ระดับชั้น ม.4
1
• ระดับชั้น ม.5
1
• ระดับชั้น ม.6
1
• ภาษาไทย
14
• คณิตศาสตร์
19
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15
• ศิลปะ
8
• การงานอาชีพ
7
• ภาษาต่างประเทศ
36
• สุขศึกษาและพลศึกษา
5
• ฝ่ายสนับสนุนการสอน
5
• งานหลักสูตร
5
• งานบุคลากร
5
• งานสารบรรณ
10
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานปกครอง
14
• งานวัดผล
5
• งานประกันคุณภาพ
3
• งานรูดบัตร
1
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
10
• งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4
• งานการเงิน
4
• งานยานพาหนะ
1
• งานอนามัยโรงเรียน
1
• งานโสตทัศศึกษา
2
• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
1
• รักษาความสะอาด
3
• รักษาความปลอดภัย
3
• บริการ
12
• พนักงานขับรถ
2
• งานพัสดุและครุภัณฑ์
3
• งานโครงการพว.
2
• งานโครงการEP.
2
• ภาษาต่างประเทศ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
154
• มีใบประกอบวิชาชีพ
40
รวม
194